اتصال سخت و انعطاف پذیر اتصال اتوماتیک تولید

- Apr 05, 2018 -

در خط خودکار اتصال سخت هیچ دستگاه ذخیره سازی مواد بین فرآیندهای وجود دارد و روند پردازش و تحویل قطعه کار ریتم سخت است. هنگامی که دستگاه با شکست مواجه و متوقف می شود، به آن خاموش کردن کامل می شود. بنابراین، نیاز بالا برای قابلیت اطمینان دستگاه های مختلف در خط اتصال سخت اتوماسیون وجود دارد.

در خط خودکار اتصال انعطاف پذیر دستگاه ذخیره سازی مواد بین هر روند (یا بخش) مرتب و چرخه هر فرآیند به شدت یکسان است. دستگاه خاصی می توانید مکث برای مدت کوتاهی و دستگاه های ذخیره سازی به عنوان یک عامل موازنه در مدت زمان عمل می کنند. این عملکرد طبیعی دستگاه های دیگر تاثیر می گذارد. خطوط اتوماتیک جامع خطوط تولید و خطوط طولانی ترکیب با دستگاه اغلب کوپلینگ های انعطاف پذیر استفاده کنید.


اخبار مرتبط