سیستم درایو دستگاه ماشین

- Mar 27, 2018 -

سیستم انتقال نیز زنجیره انتقال نامیده می شود. او دارای قطعات اول و دوم است. قطعه اول پایان نیز قطعه فعال نامیده می شود و قطعه انتهایی نیز قطعه دنبال کننده نامیده می شود. هر سیستم انتقال از یک قانون انتقال خاص از قسمت انتهایی سر به بخش انتهایی تشکیل شده است. این نسبت انتقال است، به طوری که عملکرد ماشین ابزار را تضمین کند. سیستم انتقال عمومی ماشین ابزار را می توان به سیستم انتقال اصلی حرکت، سیستم انتقال سیستم تغذیه و سیستم حمل و نقل هوایی سریع با توجه به ماهیت حرکات تحمیل کرد. درک کلی سیستم نمودار انتقال می تواند باشد.


اخبار مرتبط